Symbolfoto

Mölm. Ev. Kirchengemeinde Broich-Saarn lädt ein

Leewe Mölmsche!

Emool em Joor ka’me en Ssaan en de evangelische Kiirke Platt höare. Usen Ault-Paschtoar Ewald Luhr heet em Joor 1983, as use Schtadt 175 Joor ault chewoode woar, us Mooderschprook en dat Huus van usem Herrchott terückchedraage.

De Traditioan be-i tu behaule, ös us as Kerke-Cheme-inde en aahn-chenehme Verplechtong. Ssoa wääd et ouk dit Joor wier en Mölmsch-Platt-Choddesdeenst cheewe, am

Ssunndaach, däm 04. November, 10.00 Uhr,

en de Ssaansche Dörp-Kerke, Holunderschroate.

Superintendent Gerald Hillebrand heet de Präddich tum Thema „Plechte teegenöwer däm Schtaat“, noo däm Breef, dän de Apostel Paulus an de Cheme-inde en Rom, Kapitel 13, Väsche 1 – 7, cheschreewe. De ehemolige Broich-Ssaansche Presbyter F. Wilhelm von Gehlen heet de Präddich en de Mölmsche Mundaat öwerdraage un wääd se ouk vöardraage.

Füar de De-ilneahmer vam Choddesdeenst leech em Prochramm, ouk en de hoachdütsche Fassong, vöar, ssoa dat aal Bessööker dän Verloup verfolge künne.

We-i wille nou Ingk allemoole tu däm Choddesdeenst elaade un fröie us, all‘ Fröinde van de Schprook van us Äulers en us Dörpkiirke wiiertessehne.

 

Bös doheer, chutt choon

Gerald Hillebrand

Superintendent

Beitrag drucken
Anzeigen